Ang Pagsimula ng isang Negosyo

Talaan ng mga nilalaman

Paalala: Isinulat sa pamamagitan ng ilang wika ang impormasyon sa gabay na ito. Sa pangkalahatan, available lang sa English at/o French ang mga link sa iba pang mga web page at website.

Bago ka magsimula: Ang plano

Pagsisimula: Mahahalagang kaalaman

Iba pang mga mapagkukunan

Bago ka magsimula: Ang plano

Ano ang plano sa negosyo?

Ang plano sa negosyo ay isang nakasulat na dokumento na naglalarawan sa mga layunin at diskarte ng iyong negosyo, sa iyong mga pagtatantya sa pananalapi at sa merkadong tina-target mo. Tutulungan ka nitong magtakda ng mga makatotohanan at napapanahong layunin, makakuha ng external na pagpopondo, masukat ang iyong tagumpay, malinaw ang mga kinakailangan sa pagpapatakbo at makabuo ng mga makatuwirang pagtatantya sa pananalapi. Matutulungan ka ng paghahanda sa iyong plano na ituon ang iyong pansin sa kung paano papatakbuhin ang iyong bagong negosyo at paano ito bibigyan ng malaking tsansa na magtagumpay.

Direktang nauugnay ang paniniyak sa mapagkukunan ng tulong sa pananalapi upang masimulan ang iyong bagong negosyo sa pagiging matatag ng iyong plano sa negosyo. Upang maisaalang-alang para sa pagpopondo ng mga institusyon sa pananalapi o mamumuhunan, dapat mong ipakita na nauunawaan mo ang bawat aspeto ng iyong negosyo, pati na rin ang kakayahan nitong kumita.

Hindi lang isang dokumento ang plano sa negosyo na ipinapakita mo sa mga nagpapautang at mamumuhunan; tinutulungan ka rin nitong magplano para sa paglago at pag-unlad ng iyong negosyo. Maaaring makatulong ang wastong pagpaplano upang magtagumpay ang iyong negosyo.

Upang makakuha ng mga kopya ng sample ng mga plano sa negosyo, tawagan kami sa:
Business Plan Guide

Paniniyak sa mapagkukunan ng salapi

Maaaring makatulong sa iyo ang Canada Business na maghanap ng mga opsyon sa pagpopondo ng pamahalaan para sa iyong negosyo. May mga programang nailalapat sa mga negosyo sa buong Canada, at may mga programang nailalapat lang sa mga negosyo sa Ontario. Gamitin ang tool para sa paghahanap ng pagpopondo ng Canada Business o mag-browse ayon sa uri ng pagpopondo.

Hanapin online:
Grow your business

Pagpili ng istruktura ng negosyo

Kapag nagsisimula ng iyong negosyo, piliin ang istruktura ng negosyo na pinakanaaangkop sa iyong mga pangangailangan. Ang tatlong pinakakaraniwang istruktura ng negosyo ay:

 • Solong pagmamay-ari (sole proprietorship)
 • Pakikipagsosyo (general partnership)
 • Korporasyon (incorporation)

Upang matuto nang higit pa tungkol sa iba’t ibang uri ng mga pangnegosyong organisasyon, basahin ang mga sumusunod na dokumento:
Business structures: Which one is right for you?

Pagpili ng pangalan ng negosyo

Bago irehistro ang iyong negosyo, dapat kang magpasya kung ano ang gusto mong maging pangalan ng iyong negosyo. Maaaring maging mabisang tool sa pag-a-advertise ang isang wastong pangalan at maaari itong makatulong sa iyong mga customer na maunawaan ang ginagawa ng iyong negosyo at ang merkadong tina-target mo.

Ilang mga puntong dapat isaalang-alang kapag nagpapangalan ng iyong negosyo:

 • Mas madaling matandaan ang maiikling pangalan
 • Maaaring makatulong ang mga mapaglarawang pangalan sa mga tao na maunawaan kung ano ang ibinebenta ng iyong kumpanya
 • Maaaring tumugma ang mga propesyonal na pangalan sa imaheng gusto mong ikatawan
 • Tinitiyak ng mga natatanging pangalan na wala pang gumagamit sa pangalan

Mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng iyong negosyo ang pangalan ng iyong negosyo. Pumili ng pangalang tutugma sa iyong mga pangangailangan at aangkop sa imahe ng iyong negosyo.

Basahin online:
Choosing a name…

Pagpili ng lokasyon

Para sa karamihan ng mga negosyo, mahalaga ang pagpili ng naaangkop na lokasyon, at madalas na kinakailangan ang address para sa mga pagpaparehistro, pagkuha ng mga lisensya at pahintulot. Dedepende ang pinakamaganda mong lokasyon sa mga pangangailangan ng iyong negosyo, limitasyon sa pagpupuwesto at lugar kung nasaan ang iyong mga customer at kakumpitensya. Mahahalagang salik din na dapat isaalang-alang ang mga buwis, ingay at lokal na kapaligiran ng negosyo kapag pinag-aaralan ang iyong mga opsyon.

Kung pinag-iisipan mong itayo ang iyong negosyo sa iyong tahahan, tiyaking alam mo kung anong mga regulasyon at limitasyon ang mailalapat sa iyong negosyong nasa tahanan bago ka magsimula.

Basahin online:
Choosing and setting up a location 

Pagsisimula: Mahahalagang kaalaman

Paano iparehistro ang pangalan ng iyong negosyo

Nailalapat ang pagpaparehistro sa pangalan ng negosyo sa mga negosyanteng gustong magparehistro ng isang solong pagmamay-ari, isang pakikipagososyo o isang pangalan sa pagpapatakbo (pangalan sa pakikipagtransaksyon o trade name) para sa isang kumpanya. Ang pangalan ng bagong negosyo ay dapat iparehistro kung iba ito sa legal na pangalan ng may-ari ng negosyo. Upang makakuha ng impormasyon sa kung paano mag-set up ng isang kumpanya, basahin ang seksyong Gawing korporasyon ang iyong negosyo sa ibaba.

Maaari kang magsagawa ng isang opsyonal na paghahanap ng pangalan at magparehistro ng iyong negosyo sa mga sumusunod na paraan:

 • Sa pamamagitan ng website ng ServiceOntario
 • Nang personal sa sentro ng ServiceOntario
 • Sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang aplikasyon sa address na nakalagay sa form

Nasa $60 hanggang $80 ang halaga ng pagpaparehistro sa iyong negosyo. May bisa ang iyong pagpaparehistro sa loob ng limang taon, at dapat itong i-renew pagkatapos ng panahong iyon.

Gamitin Online:
Business name search, registration, and renewal

Gawing korporasyon ang iyong negosyo

Ang kumpanya ay isang legal na katawan na hinihiwalay ang negosyo mula sa nagmamay-ari/nagpapatakbo nito. Maaari mong piliing gawing korporasyon ang iyong negosyo sa pederal o pamprobinsyang paraan. May kanya-kanyang magaganda at hindi magagandang maidudulot ang bawat opsyon.

Pamprobinsyang korporasyon

Kapag ginawa mong korporasyon ang iyong negosyo sa pamprobinsyang paraan, mabibigyang-daan kang patakbuhin ang iyong negosyo sa ilalim ng isang pangkumpanyang pangalan sa Ontario. Nailalapat ang proteksyon sa pangkumpanyang pangalan sa Ontario, at maaari kang magbukas ng mga tanggapan/tindahan sa probinsya.

Makipag-ugnayan sa Companies and Personal Property Security Branch:
1-800-361-3223
Ontario business incorporation

Pederal na korporasyon

Kung gagawin mong korporasyon ang iyong negosyo sa pederal na paraan, maaari kang magbukas ng mga lokasyon sa Ontario at/o iba pang mga probinsya at teritoryo sa buong Canada. Kung magbubukas ka ng mga tanggapan/tindahan sa iba’t ibang probinsya, aatasan kang irehistro ang iyong negosyo sa mga lokasyong iyon. Nagbibigay din ng proteksyon sa pangkumpanyang pangalan ang pederal na korporasyon sa buong bansa.

Makipag-ugnayan sa Corporations Canada:
1-866-333-5556
Steps to incorporating

Mga propesyonal na kumpanya

Kung isa kang pinapangasiwaang propesyonal (hal. mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, social worker, accountant), maaari mong isama ang iyong kasanayan bilang isang propesyonal na kumpanya sa pamprobinsyang paraan.

Ilan sa mahahalagang katangian ng mga propesyonal na kumpanya ang:

 • Limitadong proteksyon sa pananagutan
 • Access sa external na pagpopondo sa puhunan
 • Mga bentahe ng mga pangkumpanyang panuntunan sa buwis
 • Status ng kumpanya

Makipag-ugnayan sa Ministry of Government and Consumer Services sa Ontario:
1-800-361-3223
Professional corporations

Mga regulasyon, lisensya at pahintulot

Maaaring mangailangan ang iyong negosyo ng mga lisensya at pahintulot mula sa mga pederal, pamprobinsya at munisipal na antas ng pamahalaan.

Bukod sa impormasyong makikita mo sa gabay na ito, maaari mong gamitin ang Canada Business Permits and Licenses Search, na pinapagana ng BizPaL, upang maghanap ng mga lisensya at regulasyong maaaring makaapekto sa iyong negosyo. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin upang hilinging makipag-usap sa isang tao tungkol sa pagsisimula ng iyong negosyo.

Makipag-ugnayan sa amin:
1-888-576-4444
Permits and licences search

Mga tanong kaugnay ng legalidad

Kung may mga tanong ka kaugnay ng legalidad, makipag-ugnayan sa isang abugado na nakatuon sa mga regulasyon sa negosyo. Maaari kang matulungan ng Law Society Referral Service ng Law Society of Upper Canada na maghanap ng isang abugado o paralegal, batay sa iyong mga pangangailangan.

Gamitin Online:
Law Society Referral Service

Pagpaparehistro ng business number

Ang iyong Business Number ang iyong nag-iisang account number para sa pakikipag-ugnayan sa pederal na pamahalaan kaugnay ng mga buwis, payroll, pag-import/pag-export at iba pang mga aktibidad. Kung pinaplano mong kumuha ng mga empleyado, o kung mag-i-import at/o mag-e-export ka ng mga produkto o serbisyo, kakailanganin mong kumuha ng business number.

Kung nagbebenta ka ng mga produkto o serbisyo sa Ontario, maaaring mangailangan ka ng isang business number upang masingil at ma-remit ang Harmonized Sales Tax (HST). Makipag-ugnayan sa Canada Revenue Agency (CRA) upang makakuha ng karagdagang impormasyon.

Makipag-ugnayan sa CRA:
1-800-959-5525
Canada Revenue Agency – Business
Business Number (BN) Registration

Pagpapataw ng buwis

Depende sa iyong lokasyon at sa uri ng mga iniaalok na produkto o serbisyo, maaaring may mga mailapat ding pederal, pamprobinsya at/o munisipal na buwis sa negosyo.

Basahin online:
Taxation guide
E-Business and selling to customers outside of Ontario

Pagkuha ng mga empleyado

Mahalagang nauunawaan mo ang iyong mga obligasyon at pagkakataon pagdating sa pagkuha ng mga empleyado, at malaman mo ang mga kasalukuyang kundisyon ng paggawa sa merkado.

Ilan sa mga bagay na mainam mong isaalang-alang kapag kumukuha ng kawani:

 • Mga kasanayan sa pagkuha ng mga tauhan
 • Payroll
 • Mga tax return
 • Mga pamantayan sa trabaho

Basahin online:
Employment regulations guide: Hiring

Iba pang mga mapagkukunan

Mga pangnegosyong organisasyon

Small Business Enterprise Centre

Bumisita sa isang Small Business Enterprise Centre upang makipag-usap sa mahuhusay na kasangguni sa pangkalahatang negosyo, makapunta sa mga pagpupulong at ma-access ang mga pangnegosyong lathalain.

Hanapin online:
Small Business Enterprise Centres

Community Futures Ontario

Mag-access ng impormasyon at pagpopondo para sa mga negosyong nasa Northern Ontario at nasa mga lugar sa probinsya ng Southern at Eastern Ontario.

Makipag-ugnayan sa CFDC:
1-866-668-2332 
Community Futures Ontario

Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade

Maghanap ng impormasyon tungkol sa komunidad ng maliit na negosyo sa Ontario, at makipag-ugnayan sa mga tao at mapagkukunang kailangan mo upang mapahusay ang pakikipagkumpetensya at pagkita.

Makipag-ugnayan sa Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade:
1-800-268-7095
Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade

Business Development Bank of Canada (BDC)

Mag-access ng malawak na hanay ng mga programa sa pagpapayo at pagsasanay sa negosyo, kasama ang mga workshop, pagpupulong at kurso sa pamamahala ng negosyo. Maaaring mag-iba-iba ang mga halaga ng programa.

Makipag-ugnayan sa BDC:
1-877-232-2269
Business Development Bank of Canada

Ang Canadian Trade Commissioner Service (TCS)

Alamin kung paano pinapahusay ng mga global value chain ang pakikipagkumpetensya, pagkita at pangmatagalang pagpapatuloy para sa iyong negosyo.

Makipag-ugnayan sa TCS:
1-888-306-9991
Canadian Trade Commissioner Service

Maaari ka ring makakita ng mga aklat, magazine at iba pang may kaugnayang nakalathalang materyales sa mga pangserbisyong organisasyon sa negosyo sa iyong komunidad. Upang makakita ng isang kasosyo sa komunidad sa Small Business Services (SBS), makipag-ugnayan sa amin sa 1-888-576-4444.